fbpx

รับสมัครงาน

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผล

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว รายงานตัวเพื่อสอบภาคปฏิบัติ เวลา 08.30 น. ณ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 544 ชั้น 4 อาคาร 5 วิทยาลัยเทคนิคน่าน และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประมวลผล

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมวลผล จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศท้ายนี้

1 2