ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563 หากสมาชิกรายใดไม่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อนี้ หรือผู้ที่มีการโยกย้าย และเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ให้แจ้งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ประจำปี พ.ศ. 2563 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (343 downloads)

โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเอง จาก ระบบตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา (ออนไลน์) โดยคลิกปุ่มข้างล่างนี้

ตรวจสอบหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ตาม ประกาศกำหนดหน่วยสรรหา และหน่วยนับคะแนน ในการสรรหาประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี พ.ศ.2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

ดู ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

หรือ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามหน่วยสรรหา ตามไฟล์ PDF (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2562) ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 1 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (461 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (442 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 3 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (395 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 4 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (365 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 5 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (385 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 6 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (362 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 7 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (314 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 8 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (361 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 9 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (365 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 10 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (263 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 11 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (306 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 12 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (257 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 13 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (264 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 14 (แก้ไขเลขทะเบียนสมาชิก ร.ร.บ้านพาน หน้า 21/ร.ร.บ้านนาฝาง หน้า 36 ณ 12 ต.ค. 62) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (249 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 15 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (284 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 16 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (264 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 17 (แก้ไขเลขทะเบียนสมาชิก ร.ร.พร้าวกลาง หน้า 8 ณ 13 ต.ค. 62)- ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (254 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 18 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (234 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 19 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (211 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 20 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (218 downloads)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที่ 21 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (246 downloads)