fbpx

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 กันยายน 2561 นี้

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานฯ ครั้งที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (72 downloads)

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

        ราคากลางของงานในการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงในอาคารสำนักงานครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

        กำหนดดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 14 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 13.00 - 14.00 น.

        กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคาเป็นจำนวนเงิน 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในวันที่ 17 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน 2561 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาทำการ

         ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561