fbpx

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในอาคารสำนักงานฯ ครั้งที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (84 downloads)

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

        กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด วันที่ 17 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. นั้น

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขอประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงภายในสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้แก่

        บริษัท รุ่นแสง อิเล็คทริก เทรดดิ้ง 1997 จำกัด โดยเสนอราคาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,800,000 บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน)

        ซึ่งราตาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

         ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561