fbpx

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวง สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เลขที่ 1/2561 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. นั้น

        ผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ธีรนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 248,800 บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

         ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561

         รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้