fbpx

ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ใหม่ เข้ารับการอบรมสมาชิกใหม่ ใน 4 รุ่น ตลอดปี 2562 โดยส่งใบสมัครเข้ารับการอบรม รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 ก.พ. 2562

ประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานกิจการสหกรณ์ และเพื่อให้สมาชิกทราบถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 รุ่น ตลอดปี 2562 สมาชิกใหม่ท่านใดที่ยังไม่ผ่านการอบรม สามารถส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 054-771656 ต่อ 101