แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว เป็น 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว จากหมายเลขเดิม 0 5468 8167 เป็นหมายเลขใหม่ 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานจากสัญญาณแบบแอนะล็อก (Analog Signal) เป็นแบบสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)