ประกาศยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกประเภทสมทบ (ปี 2561)

        เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ซึ่งกำหนดคุณสมบัติสมาชิกสมทบสำหรับสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

        หากท่านต้องการสมัครสมาชิกประเภทสมทบ สามารถดาวน์โหลดตามรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องนี้

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง :

ใบสมัครสมาชิกสมทบ (ปรับปรุงใหม่) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (534 downloads)

ประกาศยกเลิกการรับบุคคลภายนอกเป็นสมาชิกประเภทสมทบ - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (381 downloads)

ที่มา : สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (คลิก) (341 downloads)