แจ้งปิดระบบเงินฝากออมทรัพย์ ATM ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ค. 2563

แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับการปิดระบบเงินฝากออมทรัพย์ ATM

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะทำการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝากประจำปี (ครึ่งปีแรก)
เพื่อนำเข้าบัญชีให้กับสมาชิก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์ ATM

ระหว่างวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. ไปจนถึง
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก