ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออม ปี 2556

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการออม

รับคูปองชิงรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

1.เมื่อสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบเปิดบัญชีเงินฝาก ทุก ๆ 5,000 บาท จะได้รับคูปอง จำนวน 1 ใบ หนึ่งหมายเลขบัญชีจะได้รับคูปองเพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากฝากครั้งต่อไปถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไข

2.หากสมาชิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนถึงวันจับสลากคูปองในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  ถือว่าบัญชีเงินฝากนั้นผิดเงื่อนไข ไม่สามารถรับรางวัลได้

3.เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อรับคูปอง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2556

4.จับสลากคูปองรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2556

5.สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำ สหกรณ์ฯ จะทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ แทน

6.สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด

รายละเอียดรางวัลที่สมาชิกจะได้รับ

1. รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

2. รางวัลที่ 2 มี 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

3. รางวัลที่ 3 มี 4 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

4. รางวัลที่ 4 มี 10 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

5. รางวัลที่ 5 มี 20 รางวัล รางวัลละ 500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท