กำหนดหน่วยสรรหา

ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (416 downloads) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ เป็นกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 60 ประจำปี 2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (308 downloads) ประกาศการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (288 downloads) ใบสมัครเข้ารับการสรรหาฯ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจำปี 2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (264 downloads) ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหา ปี 2562 – ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (280 downloads)

ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหา ประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 59 ประจำปี 2561 จะครบวาระจำนวน 8 คน และผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 2 คน ตามระเบียบว่าด้วยวิธีการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ ดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2561 เพื่อให้การสรรหาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยสรรหาดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และได้ทำการลงคะแนนสรรหาในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาแล้วนั้น บัดนี้ครบกำหนดตามระเบียบว่าด้วย วิธีการสรรหาประธานการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาดังนี้ รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง