กำหนดการ

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน