ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2556

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมส่งเสริมการออม “ฝากวันนี้ มีแต่ได้”

รางวัลที่ 1. จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท ผู้โชคดีคือ

ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล
1.  013225  01-04-003516             นางลัฏฐิณี   กรรณสูต

 

รางวัลที่ 2. จำนวน 2 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท ผู้โชคดีคือ

ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล
1.  008611  01-04-003487             นางปานถวิล   คฤหานนท์
2.  S04060  01-04-003497             นางธัญญ์กวิน   ศรีวรรณุสรณ์

 

รางวัลที่ 3. จำนวน 4 รางวัล เงินสดจำนวน 2,500 บาท ผู้โชคดีคือ

ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล
1.  006657  01-04-003514             นางสำอาง   ศรีตระกูลวงศ์
2.  005431  01-04-003498             นายบุญเทียร   ขัติเนตร
3.  005244  01-04-003512             นางอัญชลี   เทพสุคนธ์
4.  005788  01-04-003479             นางอรพิน   พลอยสระศรี

 

รางวัลที่ 4. จำนวน 10 รางวัล เงินสดจำนวน 1,000 บาท ผู้โชคดีคือ

ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล
1.  008121  01-02-018095             นางเสาวลักษณ์   ลำมะยศ
2.  008853  01-02-018105             นายพินิจ   อุทุมพร
3.  006271  01-02-018030             นายประกรณ์   ไชยวงศ์
4.  005662  01-02-018092             นายวีระพันธ์   วรรณวัต
5.  002565  01-04-003490             นางกิ่งกาญจน์   ยุตธรรมโม
6.  012638  01-02-018003             นางกวิสรา   ศรีมูล
7.  003900  01-02-017997             นางรำพรรณ   ว่องไว
8.  010758  01-02-017991             น.ส.ภานุลักษณ์   แสงเนตร
9.  008319  01-02-018102             นายแสวง   สิทธิยศ
10.  013959  01-04-003483             นางปราณี   พูลสุข

 

รางวัลที่ 5. จำนวน 20 รางวัล เงินสดจำนวน 500 บาท ผู้โชคดีคือ

ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล
1.  009622  01-04-003482             นายมิ่งขวัญ   เขมหทัยกุล
2.  015124  01-04-003518             นายชาญยุทธ์   กาญจนพิบูลย์
3.  014080  01-02-018054             นายสรศักดิ์   ธงหิมะ
4.  004424  01-02-018017             นางเพียงนภา   ณ ราช
5.  004360  01-02-018023             นายประดิษฐ์   คันทะเนตร
6.  005600  01-04-003506             นางเทียมจันทร์   ชัยมณีรัตน์
7.  007016  01-04-003527             นายสุชาติ   กาญจนพิบูลย์
8.  S05126  01-04-003529             น.ส.กานดา   หงษ์พิกุล
9.  015783  01-04-003474             น.ส.กรรณิการ์   วุฒิ
10.  S05286  01-04-003484             นางเย็น   วุฒิ
11.  011682  01-02-018051             นางพัทธ์ธีรา   เหลืองวัฒนะโชติ
12.  004973  01-02-018084             นายสุวรรณ   ใจสว่าง
13.  011658  01-04-003513             นางธูปทอง   ดุสิต
14.  005156  01-02-018027             นายสมชาย   ยะชุ่ม
15.  016169  01-02-017992             นายสนิท   รัตนวลัยทอง
16.  004341  01-04-003509             น.ส.พายัพ   ธรรมสมบูรณ์
17.  013005  01-04-003495             น.ส.วิไล   ราชภัณฑ์
18.  S03531  01-02-017996             นายสำราญ   ว่องไว
19.  014196  01-02-018058             นางจิราภรณ์   วงค์สวัสดิ์
20.  007209  01-04-003511             น.ส.ปณิดา   ดอนดง

 

โดยสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีที่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว