รับสมัคร เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานใหญ๋ จำนวน 1 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัคร ณ สหกรณ์ฯ สนญ. ตั้งแต่วันที่ 9 – 20 พ.ค. 2565 เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

เอกสารสมัคร

ประกาศสหกรณ์ฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2565 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (847 downloads)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (390 downloads)

เอกสารประกอบการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน

1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (40 คะแนน)

คู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับ ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (1055 downloads)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (189 downloads)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (1565 downloads)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิกซ้าย/คลิกขวา/แตะค้าง open in new tab) (2363 downloads)

2) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (60 คะแนน)

– ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ

– ความรู้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และงานพัสดุ

– ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

– เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสาร เช่น Microsoft Office (Microsoft Word / PowerPoint) / Adobe InDesign เป็นต้น และใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การรับ-ส่งอีเมล เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี

– มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อโซเชียลเป็นอย่างดี เช่น การใช้แฟลตฟอร์มการประชาสัมพันธ์ (Line Official Account / Facebook Page / Instagram / Twitter / YouTube / WordPress) / การย่อลิงก์ที่ยาว (URL Shortener) / การทำ QR code เป็นต้น

– มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีโอ เป็นอย่างดี เช่น การใช้อุปกรณ์ กล้อง DSLR / การถ่ายทอดสด (Facebook Live, YouTube Live, Twitch เป็นต้น) / การทำวิดีโอสั้น (TikTok, Facebook/Instagram Reels, YouTube Shorts เป็นต้น) / การจัดประชุมทางไกล (Zoom / Microsoft Teams เป็นต้น) / การใช้เทคโนโลยี เพื่อสำรองข้อมูล ต้นฉบับสื่อสำคัญ เป็นต้น

– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานเพื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น การคิดวลี, ประโยค (Wording) / การจัดรูปแบบ (Layout) เพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น / การพากษ์เสียงลงสื่อ เป็นต้น

– มีความสามารถในการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น การตัดต่อวีดีโอ (Canva, OpenShot, Blender, DaVinci Resolve, Vegas Pro, Adobe Premiere เป็นต้น) / การตกแต่งรูปภาพ (Canva, GIMP, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น) / การทำเอกสารประชาสัมพันธ์ (Microsoft PowerPoint, Adobe InDesign เป็นต้น) / การใช้อุปกรณ์ถ่ายทอด/บันทึกเสียง เป็นต้น

– มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นเป็นอย่างดี

– มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีความตั้งใจในการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– มีความรู้ในงานบุคลากร งานการประชุม และงานสารบรรณ

ลักษณะการทำงาน

– งานประชาสัมพันธ์

– รับหนังสือ แยกเรื่องแล้วเสนอไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

– ส่งหนังสือ / โต้ตอบหนังสือ / จัดเก็บหนังสือ เอกสารทุกประเภทให้เป็นหมวดหมู่ สามารถตรวจสอบได้ง่าย

– ควบคุมการลาทุกอย่างของเจ้าหน้าที่

– รับรองสมาชิก กรรมการ และแขกของสหกรณ์

– แนะนำ ช่วยเหลือ ตอบข้อซักถาม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ

– ดูแลการใช้ห้องประชุม และการใช้รถยนต์ของสหกรณ์

– จัดทำระเบียบวาระการประชุม

– นัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

– จัดสถานที่ประชุม และอำนวยความสะดวกในการประชุม

– จัดพิมพ์บันทึกรายงานการประชุม

– จัดเตรียมวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

– ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ การรับสมัคร และการสอบ

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้จัดการ รองผู้จัดการ และคณะกรรมการมอบหมาย


หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)