ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการออม ประจำปี 2556

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมส่งเสริมการออม “ฝากวันนี้ มีแต่ได้” รางวัลที่ 1. จำนวน 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาท ผู้โชคดีคือ ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล 1.  013225  01-04-003516             นางลัฏฐิณี   กรรณสูต   รางวัลที่ 2. จำนวน 2 รางวัล เงินสดจำนวน 5,000 บาท ผู้โชคดีคือ ลำดับที่ หมายเลขทะเบียน หมายเลขบัญชี ชื่อ – สกุล 1.  008611  01-04-003487             […]

รายชื่อสมาชิกที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์ สสอค. เพิ่มเติม ปี 2557

ให้สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อชำระเงินสงเคราะห์เพิ่มเติม ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามไฟล์แนบ *** หมายเหตุ รายชื่อจัดเรียงตามเลขทะเบียนสมาชิกของสหกรณ์ฯ

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2556 ระดับ ม.6 ปวช.3 อุดมศึกษา

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2556 สหกรณ์ฯได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สมาชิกสามารถปรับยอด – ถอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการออม ปี 2556

เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการออม รับคูปองชิงรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 1.เมื่อสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบเปิดบัญชีเงินฝาก ทุก ๆ 5,000 บาท จะได้รับคูปอง จำนวน 1 ใบ หนึ่งหมายเลขบัญชีจะได้รับคูปองเพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากฝากครั้งต่อไปถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไข 2.หากสมาชิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากดังกล่าวก่อนถึงวันจับสลากคูปองในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  ถือว่าบัญชีเงินฝากนั้นผิดเงื่อนไข ไม่สามารถรับรางวัลได้ 3.เริ่มกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อรับคูปอง ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2556 4.จับสลากคูปองรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2556 5.สมาชิก 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากการจับรางวัลได้ชื่อผู้โชคดีซ้ำ สหกรณ์ฯ จะทำการคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีท่านอื่นๆ แทน 6.สหกรณ์ ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและที่สุด รายละเอียดรางวัลที่สมาชิกจะได้รับ 1. รางวัลที่ 1 มี 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท […]

1 39 40 41