fbpx

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมทางหลวงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำหนด) ราคากลาง 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว         กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 4 – 11 มิถุนายน 2561         กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน         กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 มิถุนายน […]

ประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้มานำเสนอในวันที่ 21 พ.ค. เวลา 9.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2561 รายละเอียดตามประกาศท้ายนี้

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น.          การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามประกาศแนบท้ายนี้  

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 20 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด          ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5471 0233 ในวันและเวลาทำการ          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. เป็นต้นไป          กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคา  เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) […]

(ยกเลิก) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สนง.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ซื้อเอกสารประกวดราคา 1 – 15 พ.ย. 2560

         ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เลขที่ 1/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยกำหนดขายเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กำหนดยื่นซองประกวดราคา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 15.00 น. นั้น          เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วย การจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์ พ.ศ.2560 วิธีประกวดราคา ข้อ 13 ข้อ 14 จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ลงวันที่ […]

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 2558

         ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ ห้างร้านใดที่มีความสนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

1 2 3