fbpx

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563

*หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 1 วัน
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ จากมติดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 1 วันและมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบให้เป็นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เพิ่มอีก 1 วัน

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)