fbpx

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 18 – 25 ก.ค. 2562 เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ

ประกาศสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ รอบที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (51 downloads)

ใบสมัคร เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ รอบที่ 2 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (25 downloads)


เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก

คู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับ ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (16 downloads)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (15 downloads)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (17 downloads)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (72 downloads)