fbpx

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ในอัตราเงินเดือน 15,060 บาท ผู้สนใจยื่นใบสมัครตามตำแหน่งที่ประกาศฯ ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด (สำนักงานใหญ่) ระหว่างวันที่ 3 – 11 ต.ค. นี้ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ในวันทำการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (723 downloads)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (418 downloads)


เอกสารประกอบการสอบคัดเลือก

คู่มือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับสมบูรณ์) ฉบับ ชสอ. - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (505 downloads)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (ใหม่) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (575 downloads)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (243 downloads)

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (237 downloads)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2562 (ใหม่) - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (865 downloads)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (420 downloads)