ATM

ประกาศงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม และการรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะปิดบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการประชุมใหญ่ให้ทันตามเวลา ที่กำหนด         มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีมติงดให้บริการดังนี้         1. งดรับชำระหนี้ก่อนกำหนดของเงินกู้ทุกประเภท/งดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 โดยจะทำการเริ่มรับชำระหนี้ก่อนกำหนด และรับซื้อหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561     […]

ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สินเชื่ออุ่นใจ ATM 2558

หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน 1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้พร้อมคู่สมรส 2. สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือ สำเนาใบสำคัญการหย่าของผู้กู้ หรือมรณบัตรคู่สมรสของผู้กู้ 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 4. รายการหักเงินเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือน) 5. หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน 6. สำเนาบัตรประจาตัวผู้ค้ำประกันพร้อมคู่สมรส 7. สำเนาใบสำคัญการหย่าผู้ค้ำประกัน / มรณบัตรคู่สมรสผู้ค้ำประกัน 8. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด หมายเหตุ 1. เอกสารทุกรายการต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ 2. ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาสีน้ำเงิน รายการเอกสารที่เกี่ยวข้อง