ประกาศงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม และการรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

ประกาศงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม และการรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ประจำปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (338 downloads)

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะปิดบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการประชุมใหญ่ให้ทันตามเวลา ที่กำหนด

        มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีมติงดให้บริการดังนี้

        1. งดรับชำระหนี้ก่อนกำหนดของเงินกู้ทุกประเภท/งดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2561 โดยจะทำการเริ่มรับชำระหนี้ก่อนกำหนด และรับซื้อหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

        2. งดทำรายการรับเงินกู้สามัญอุ่นใจ และเงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบเอทีเอ็ม ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561- 5 ธันวาคม 2561 และสามารถขอรับเงินกู้ผ่านระบบเอทีเอ็มได้อีกครั้ง ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

         ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561