ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561

– ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท

– ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (337 downloads)

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561 - ดาวน์โหลดไฟล์ PDF (คลิก) (524 downloads)

กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561

แบบฟอร์มขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561