fbpx

การศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้มีมติอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายชื่อด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินกาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้มีมติอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายชื่อด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป