ทุนสวัสดิการ

ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ก.ย. 2565 นี้

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปี 2565 กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 8 – 17 ส.ค. 2565 นี้

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2565 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2564 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2564 – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 1,000 บาท – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2563 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2563 – ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 1,000 บาท – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2562 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ประจำปี 2561 [หากข้อมูลไม่ถูกต้อง] กรุณาแจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561

        อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2561 ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย ให้เงินสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความเสียหายไม่เกินรายละ 1,000 บาท และมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 26 กันยายน 2561         คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีมติให้จ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2561 ว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัย กรณีอุทกภัย         จึงขอประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีประสบภัยน้ำท่วม ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้ทักท้วงไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด – ฝ่ายสวัสดิการ 0 5471 0233 ต่อ 106 หรือทางไลน์แอด @krunancoop […]

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 28 กันยายน 2561

ประกาศทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2561 – ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.ปี 3 ทุนละ 2,000 บาท – ระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย ทุนละ 2,500 บาท กำหนดยื่นแบบขอรับทุนภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 หรือภายในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561

การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2560

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้มีมติอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2560 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายชื่อด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

การจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2557

         ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินกาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้มีมติอนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2557 โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามรายชื่อด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป