ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศสหกรณ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ (ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก มาสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกดำเนินการดังนี้ 1. สอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด 2. สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ไป ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ ซื้อเอกสารประกวดราคา 5 – 22 เม.ย. 2562

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จากัด มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายใน อาคารสานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จากัด ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารสำนักงานครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,987,300 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. กำหนดยื่นซองประกวดราคาพร้อมวางหลักประกันซองประกวดราคา เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ( ห้าแสนบาทถ้วน ) ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด และกำหนดเปิดซองประกวดราคา ในวันที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน […]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด แห่งใหม่ และจัดทำระบบน้ำบาดาล ประจำปี 2562 ซื้อเอกสารสอบราคา 6 มี.ค. – 15 มี.ค. 2562

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ได้ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์ และจัดทำ ระบบน้ำบาล ตามประกาศที่ 2/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองสอบราคา สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาฉบับก่อนหน้านี้ และขอประกาศสอบราคาอีกครั้ง ดังนี้ ราคากลางของงานในการสอบราคาจ้างเหมาตกแต่งภูมิทัศน์และจัดทำระบบน้ำบาดาล สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 997,170 บาท ( เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน ) กำหนดดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ณ […]

1 30 31 32 33 34 36