fbpx

การให้บริการ/วันหยุด

ประกาศวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประกาศวันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563) 2. วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 3. วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันสหกรณ์แห่งชาติ

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ในวันเสาร์ที่ 30 พ.ย. 2562 เวลา 15.30 – 24.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ด้วยสหกรณ์ฯได้ทำการประมวลผลปิดงานสิ้นปีบัญชี ประจำปี 2562 ดังนั้น สหกรณ์ฯมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 – 24.00 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งสมาชิก สหกรณ์ฯ จะงดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 พ.ย. เวลา 15.30 น. – วันจันทร์ที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 12.00 น. อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดด้วย สหกรณ์ฯ จะทำการประมวลผลดอกเบี้ยเงินฝาก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เข้าบัญชีให้กับสมาชิกทุกท่าน.ดังนั้น สหกรณ์ฯ มีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป.โดยสมาชิกจะสามารถใช้บริการฝาก-ถอน ผ่านระบบ COOP-ATM ได้อีกครั้งในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป.จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งสมาชิก สนง.สาขาปัว จะงดให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านเพิ่มเติม (คลิก)

เรียน สมาชิกที่จะไปใช้บริการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 . ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด สาขาปัว จะดำเนินการย้ายพื้นที่ในการให้บริการแก่สมาชิก มายังชั้น 1 ของอาคารสำนักงาน ในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการฝาก-ถอน หรือทำธุรกรรมทางการเงินได้ในวันดังกล่าว . ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถใช้บริการฝาก-ถอน ณ สำนักงานใหญ่ และผ่านระบบ COOP-ATM ของสหกรณ์ได้ตามปกติ . จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว เป็น 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร ของสาขาปัว จากหมายเลขเดิม 0 5468 8167 เป็นหมายเลขใหม่ 0 5471 8448 ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ให้บริการได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานจากสัญญาณแบบแอนะล็อก (Analog Signal) เป็นแบบสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal)

วันหยุดทำการตามประเพณี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำปี 2562

29/11/2562 แก้ไข ครั้งที่ 6 ประกาศหยุดทำการ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 26/06/2562 แก้ไข ครั้งที่ 5 ประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 วันหยุดครึ่งปีธนาคาร (ตามระเบียบสหกรณ์ฯ พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 30/04/2562 แก้ไข ครั้งที่ 4 ประกาศหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันหยุดพิเศษ (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) 02/04/2562 แก้ไข ครั้งที่ 3 ประกาศหยุดทำการ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ไปศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 02/04/2562 แก้ไข ครั้งที่ 2 ประกาศยกเลิกวันหยุด ในวันพุธที่ […]

ประกาศงดรับชำระหนี้ก่อนกำหนด/การซื้อหุ้นเพิ่ม และการรับเงินกู้ผ่านระบบ ATM ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2561

        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด จะปิดบัญชีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ได้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการประชุมใหญ่ให้ทันตามเวลา ที่กำหนด         มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 59 ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ได้มีมติงดให้บริการดังนี้         1. งดรับชำระหนี้ก่อนกำหนดของเงินกู้ทุกประเภท/งดซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2561 โดยจะทำการเริ่มรับชำระหนี้ก่อนกำหนด และรับซื้อหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2561     […]

1 2 3 4