fbpx

การให้บริการ/วันหยุด

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน ธันวาคม 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

สรุปข้อมูล ความพึงพอใจการสรรหา กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

แจ้งวันหยุดทำการ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 วันหยุดพิเศษ

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

แจ้งวันหยุดทำการ วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน ตุลาคม 2563 หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน กันยายน 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หยุดทำการ ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

วันหยุดทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปี 2563

*หมายเหตุ วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 วันหยุดชดเชยเทศกาลสงกรานต์ 1 วันตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ จากมติดังกล่าวธนาคารแห่งประเทศไทยจึงกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเติมอีก 1 วันและมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 61 นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบให้เป็นวันหยุดทำการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด เพิ่มอีก 1 วัน หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

[12.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

[12.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว [9.50 น.] โทรศัพท์สำนักงานสาขาปัวขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการกำลังดำเนินการแก้ไข ขออภัยในความไม่สะดวก หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หยุดทำการ ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2563

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

ขณะนี้ (30 มิ.ย. 2563) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ให้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ขณะนี้ (30 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.) ระบบ ATM Online สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พร้อมให้บริการตามปกติแล้วค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)

1 2 3 4