ตัวอย่างการคำนวณสิทธิกู้เบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น วงเงินสูงสุด 300,000 บาท/240 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี มีเฉลี่ยคืน ยื่นคำขอกู้เงิน ได้ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 31 มี.ค. 2565 << อ่านต่อ (คลิก)

ประชาสัมพันธ์การให้บริการโครงการสินเชื่อเพื่อเหตุอันจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 << อ่านต่อ (คลิก)

การคำนวณสิทธิกู้เบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น

หลักการพิจารณา : สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือสุทธิหลังจากให้กู้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน

นิยาม : เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน รวมถึงเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆ อาทิ ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ, ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น

หลักการคำนวณ : หากมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิมากกว่าร้อยละ 30 เท่าใด ก็สามารถส่งชำระหนี้เพิ่มขึ้นได้เท่านั้น

ตัวอย่างการคำนวณ

1. นาย A เป็นครู ค.ศ.1 มีเงินเดือน 17,950 บาท (30% = 5,385 บาท)
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิปัจจุบัน 7,000 บาท
สามารถส่งชำระหนี้เพิ่มได้ 7,000 – 5385 = 1,615 บาท

เมื่อไปเทียบในตารางการผ่อนชำระ
ก็จะสามารถกู้ได้ประมาณ 240,000 บาท

2. นางสาว S เป็นครู ค.ศ.3 มีเงินเดือน 35,300 บาท
เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท
รวมเป็น 46,000 บาท (30% = 13,950 บาท)
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิปัจจุบัน 28,700 บาท
ส่งชำระหนี้เพิ่มได้ 28,700 – 13,950 = 14,750 บาท

เมื่อไปเทียบในตารางการผ่อนชำระ
ก็จะสามารถกู้ได้สูงสุด 300,000 บาท

3. นาย N เป็นครู ค.ศ.3 มีเงินเดือน 30,540 บาท
เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท
รวมเป็น 41,740 บาท (30% = 12,522 บาท)
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิปัจจุบัน 10,500 บาท น้อยกว่าร้อยละ 30

ก็จะไม่สามารถกู้ได้

4. นาง Z เป็นครู ค.ศ.3 มีเงินเดือน 50,000 บาท
เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง 11,200 บาท
รวมเป็น 61,200 บาท (30% = 18,360 บาท)
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ณ ปัจจุบัน 25,000 บาท (มีรายการหัก 36,200 บาท)

แต่นาง Z อายุเกิน 55 ปี คำนวณเงินเดือนหลังเกษียณอายุ คาดว่าจะได้รับบำนาญเดือนละ 48,000 บาท (30% = 14,400 บาท)

เมื่อเทียบยอดหัก ณ ปัจจุบัน (36,200 บาท)
จะมีเงินเดือนคงเหลือหลังเกษียณ 11,800 บาท น้อยกว่าร้อยละ 30

ก็จะไม่สามารถกู้ได้

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เป็นอำนาจของคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)