ประชาสัมพันธ์การให้บริการโครงการสินเชื่อเพื่อเหตุอันจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โปรดใช้มาตรการ DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) ในการเข้ารับบริการจากทางสหกรณ์ฯ

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงินโครงการเพื่อเหตุอันจำเป็น วงเงินสูงสุด 300,000 บาท/240 งวด ในอัตราดอกเบี้ย 4.8% ต่อปี มีเฉลี่ยคืน ยื่นคำขอกู้เงิน ได้ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 31 มี.ค. 2565 << อ่านต่อ (คลิก)

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิกู้เบื้องต้นด้วยตนเอง สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุอันจำเป็น << อ่านต่อ (คลิก)

ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงินเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (2) พ.ศ.2564 (โครงการสินเชื่อเพื่อเหตุอันจำเป็น) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด พ.ศ.2564

1. สมาชิกจะต้องมีเงินเดือนเหลือเกิน 30% และมีอายุไม่เกิน 70 ปี (กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้เป็นผู้พิจารณา)

2. ให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้มาพร้อมกันในวันยื่นคำขอกู้เงิน

3. จำกัดจำนวนการเซ็นสัญญาเงินกู้เพื่อลดความแออัดและ ป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

– สำนักงานใหญ่ 50 สัญญาต่อวัน

– สาขาปัว 20 สัญญาต่อวัน

4. ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ลงนามในสัญญาเงินกู้แล้ว สหกรณ์จะโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

5. สมาชิกสามารถถอนหน้าเค้าน์เตอร์ได้ครั้งละ 50,000 บาท ต่อวัน กรณีถอนผ่านระบบเอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย ไม่จำกัดจำนวนเงิน

จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

หากสมาชิกต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามทาง Line Account Official “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด” เพิ่มเพื่อนด้วย @krunancoop หรือคลิก http://bit.ly/2SFeGXT หรือ ใช้มือถือสแกน QR code ท้ายนี้ (หากใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แท็บเล็ต)